Lise

Küresel ekonominin lokomotifi, dinamik, rekabetin yoğun olduğu ve değişimlerin sıkça yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren Sivil Havacılık sektörü dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir şekilde büyümeye devam ederken, sektörün eleman ihtiyacı da artmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim bireylere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri Programı hazırlanarak eğitimli bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.
Sivil Havacılık Alanı Öğretim Programında; Yer Hizmetleri dalı yer almaktadır. Bu doğrultuda sivil havacılık alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır. Bu programda öğrenciye, yer hizmetleri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra; Yer hizmetleri dalında; mesleki gelişim, diksiyon, iletişim teknikleri, müşteri ilişkileri,bilişim -yazılım programları, temel yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, harekât hizmetleri, ramp hizmetleri, kargo hizmetleri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz Havacılık ve Tasarım -Yazılım bölümlerine 10.sınıfta yönelirler.Küçük yaşlarda okulumuzun bünyesinde yetişen öğrencilerimizin kariyer albümleri incelenir ve mesleki yönlendirmeleri bu çerçevede Havacılık veya Tasarım -Yazılım böllümüne yapılır. İlkokul sürecinde başlayan şirket kurma deneyimlerine 9.sınıfta daha farklı bir program ile başlarlar.Lise yıllarında şirket deneyimleri pekişir. Öğrendiklerini hayata geçirme olanaklarına sahip olurlar.Yaptıklarının hayattaki karşılığını gördükleri için bilgileri pekişir ve bilgiye olan inançları hayat bulur. Havayolu şirketlerinde yüksek standartlarda iş bulma olanakları olmasının yanında,MTOK kontenjanından istifade edip bu alanın devamı olan üniversitelere ek puan ve kontenjanlarla yerleşirler. Bu yönü ile lisemiz öğrencilerimize kendi alanlarındaki öğrenciler ile yarışma fırsatı verir.Ücretsiz olarak 11 ve 12.sınıfta alacakları üniversite hazırlık eğitimleri neticesinde üniversitelere yerleşme şansları çok yüksektir.Lise bittiğinde ücretsiz olarak Kabin Memurluğu eğitimi ve sertifikası alırlar.Dilerlerse İngilizce dil yeterliliği olması ve minimum sağlık şartlarını taşımları halinde hem yurt içi hem yurt dışındaki uçuş okullarımızda Pilotaj eğitimleri alırlar. Lise bitmeden pilot olma şanslarına sahiptirler.Eğitimlerinin bir kısmını Kolejimizde bir kısmını ise uçuş okullarımızda tamamlarlar. Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass Sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.

Staj;
Öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır.
Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde hazırlanır.
Sabiha Gökçen Havaalanında staj yapma olanakları olduğu gibi,seçilmeleri halinde yurt dışında anlaşmalı okullarda staj yapma imkanlarına da sahiptirler.
Yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz 1 yıla yakın bir süre o ülkenin dil eğitimlerini alır ve hazırlık yaparlar.
Tasarım Teknolojileri bölümü okuyan ve Yazılım programımızı alan öğrencilerimiz bilgiyi üretime ,üretimi de pazara sunma ve hayattaki geçerliliğini görme şansına sahiptir.Girişimcilik ruhları desteklenen öğrenciler Şirket yönetebilme yeteneğine ve hayata güçlü başlama yeterliliklerine sahip olurlar.Politeknik eğitim modeli ile bilginin hayatta ,hayatında eğitimde yerinin olması avantajını yaşarlar.Güçlü kendine güvenen bireyler olarak mezun olurlar.Projeler üretir, projelerinin hayatta bir karşılığının olmasını sağlarlar.Yapmış oldukları tüm projeler eğer özgünse öğrencilerin kendi adına veya çalışma grubundaki arkadaşları adına tescillenir.Birer dünya vatandaşı olarak yetişirler. Aynı zamanda kendi toplumunu tanımış entelektüel kişilik özellikleri geliştirilir.Gerek kitap okuma gerek kültürel geziler ve değişik sosyolojik etkileşimleri bu kimliklerini besler.
Eğitimleri öğrencilerin kültürleri haline gelir. İnovatif bir yapıya sahip olan okulumuz ,öğrencilerini de sürekli geliştiren ve üreten bireyler olarak yetiştirir. Kokpit Koleji öğrencileri bir ayakları uzay çağında bir ayakları da toprağa basan bireyler olarak yetişirler. Kendine Güven-Öğren -Düşün -Anla -Tasarla -Geliştir -Yap-Uygula-Gör aşamalarını öğrencilerimiz anasınıfından itibaren gün gün gelişimleri ile tamamlarlar. Dünyayı ,hayatı ,doğayı,insanları ,olguları keşfetme duyguları doğal bir kültür haline gelene kadar süreç devam eder. Bu kültür ile yetişmiş bireyler ömür boyu üretken ,paylaşımcı ve mutlu olurlar. Bu öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir Öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder. Eğitim öğretim faaliyetleri, Öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır.
Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır. Öğrenci başarısı belirlenirken Öğretim programında yer alan derslerin ve modüllerin öğrenme kazanımlarını yoklayan ölçme araçları geliştirilir ve değerlendirme yapılır.
Lise eğitiminden fazlasını öğrencilerimize sunarak, onları hayata hazırlayor ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için deneyimli kadromuz ile “sürekli çalışıyoruz…”
11. ve 12. sınıflarda verilen dal eğitimleri ile mesleklerinde uzmanlaşmaya ve yetkinlik kazanmaya başlayan öğrencilerimiz, son sınıfta mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına karşı uyumlarını, üretim ve hizmet alanlarında arttıracakları yurtiçi ve yurtdışı staj programlarına katılırlar.
4 yıla programlanmış Mesleki ve Teknik İngilizce altyapısı ile mezun olduklarında yabancı dilde yetkin bireyler olarak yetişirler. Kocaeli Kokpit Havacılık ve Yazılım Koleji… “Ülkemizin, nitelikli bireylerini yetiştiriyor.
”Yenilikçilik ve dünyaya yön verme hayali, geleceği elleri ile kurmak isteyen gençlerin heyecanında kendine yer bulur. İşte tam bu noktada öğrencilerine mesleki alan ve dal eğitimi de sağlayan okulumuzda öğrenciler:Yüksek standartlarda iş imkanlarına kavuşmanın yanında, akademik eğitimlerini alarak Yüksek öğrenimlerine de adım atmış olurlar.
11. ve 12. sınıflarda verilen dal eğitimleri ile mesleklerinde uzmanlaşmaya ve yetkinlik kazanmaya başlayan öğrencilerimiz, son sınıfta mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına karşı uyumlarını, üretim ve hizmet alanlarında arttıracakları yurtiçi ve yurtdışı staj programlarına katılırlar.
Öğrencilerimiz,çalışmayı, emek vermeyi ve karşılığını almayı erken yaşta tecrübe ederek,hayatta daha emin adımlarla ilerleme şansı yakalarlar.Şirket kurma ve şirket yönetme becerilerini de elde ederler.
Mesleki eğitimlerinin yanında çeşitli proje ve yarışmalara da dahil olan öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel anlanda kendilerini geliştirerek ufuklarını açar üretkenliklerini zenginleştirirler.
Aldıkları çok yönlü eğitim sonrası donanımlı olarak mezun olan öğrencilerimiz,
lisans eğimi için girecekleri sınavlarda diğer liselerle eşit haklara sahip olur ve hiç bir puan kaybı yaşamazlar.Ayrıca birçok bölüm için avantajlı puan katsayısı almanın yanında Mesleki
Teknik Anadolu Liselerine ayrılan kontenjandan da faydalanırlar.
Diplomaları ile birlikte teknisyenlik ünvanı ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olan mezunlarımız,mesleğine ön sıralarda atılarak işletmelerin aradığı, nitelikli iş gücü sınıfına kendini taşıyabilme fırsatına erişir.
Bağımsız iş yeri açma belgesi ile eğitimlerine devam ederken kendi işyerlerini açma imkanını da yakalayan mezunlarımız,eurapass sertifika ekleri ile yutdışında da mesleki yeterliliklerini kanıtlayabilirler. Öğrencilerimize, pansiyon imkânları da sunulmaktadır Kendi geleceğine ışık tutmak ve imkanları oluşturmak senin elinde.. Kokpit Havacılık ve Yazılım Kolaeji ile ülkemize katkı, ailene mutluluk, geleceğine umut ver…

M.T.O.K. NEDİR?
Teknoloji Fakültelerinin, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin, Turizm Fakültelerinin Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına “M.T.O.K. Kontenjanı” denir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2’de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar, bu kontenjanlara öncelikli olarak yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Bizim öğrencilerimiz bu kontenjanlar sayesinde istedikleri mühendislik bölümlerine yerleşmek için 2.5 milyon adayla değil; sadece mesleki teknik lise mezunu yaklaşık 150 bin kişi ile yarışırlar.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIKTA NEDEN KOKPİT KOLEJİNİ TERCİH ETMELİSİNİZ?
Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca meslek derslerinin yanı sıra kültür derslerini de eksiksiz şekilde alırlar. Kokpit Koleji öğrencilerine 10. sınıftan itibaren tüm bu derslerden eksiklerini tamamlayacakları ücretsiz üniversite hazırlık kursları verilir.

STAJ Sabiha Gökçen Havaalanı , Turkish Teknik , CDF gibi alanında dev şirketlerle 10 yıllık staj protokolümüz bulunmaktadır.Öğrencilerimiz için en iyi staj yerleri özenle seçilerek protokoller gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz hem bölümlerinin gereğini yerine getirmekte hem de üniversiteye hazırlık söz konusu olduğunda yıl boyunca bu tempodan asla geri kalmamaktadırlar.